Технологичният напредък на съвременната цивилизация не отговаря на напредъка на човешките съзнания т.е. хората все още живеем с примитивни възприятия и примитивни социални модели. Този съвременен примитивизъм стои в основата на културния и цивилизационния ни застой. Човешкото самосъзнание трябва да еволюира. Това е пътя към бъдещия свят. Един смел нов свят, основан на разума и отговорността, на високите технологии и високите нива на съзнателност.

Писмеността е удивителен инструмент на човешкия разум. Буквите - тези знаци, чрез които, в различните им комбинации, хората предаваме помежду си най-съкровените си мисли и вътрешни съдържания. Това, обаче, не е единствения начин, по който обменяме информация помежду ни. Освен вербалната и невербалната комуникация (т.е език на тялото, израженията на лицето, очите и т.н.), има и други - отвъд сетивни - информационни канали, с които сме в непрестанна свързаност. В древната индуска митология, тази информационна взаимосвързаност се нарича "акаша". Карл Юнг я описва като "колективното несъзнавано". В квантовата физика това е принципа на информационна взаимосвързаност, който лежи в основата на самата действителност.

Всъщност, действителността е информационна. Всички сме взаимосвързани не само културно и социо-икономически, но и във фундаменталните информационни измерения на самата действителност.

Съвременната космология - въз основа на наблюдения и математически изчисления - приема, че цялата Вселена започва своето съществуване от състояние на квантова сингуларност преди около 13.8 милиарда години. В онзи момент - "Големия взрив" - от квантово състояние на информационна сингуларност се "ражда" вселената и целия космос, заедно с всичката енергия, която по-късно "изкристализира" в първите водородни и хелиеви атоми.

Слънчевата система - в която живеем - е направена от молекулярен облак оставен от древни супернови. С други думи, ние сме направени от звезден прах - буквално. Не само ние, но цялата материя на цялата планета.

Ние всички сме направени от атоми. Атомите са изградени от кварки, които са изградени от по-малки частици, които са изградени от чиста енергия т.е. фундаментално, действителността не е материална, а енергийна т.е. информационна.

Всичко е енергия и информация. Възприятието за "материалност" е субективно явление, то не е "екзистенциален абсолют". Може да се каже, че пространството е илюзия, както и отделността. Така, може да се каже също, че материята е мисловна и мислите ни са материални. Както и, че времето е ефект на нашите възприятия.

Нещо повече, всичко е електромагнетизъм. Мислите ни също.

Човешкият разум и интелект имат удивителни свойства да разбират заобикалящия ни свят, но нашия мозък има способности много отвъд това в своите квантови измерения.

Това е новото знание, което науката на бъдещето тепърва ще открива. Така наречените "пси феномени" като "телепатия", "предусещане" и други свойства на "разстилащия се ум" са свойства на природата на действителността, както и на човешкия ум. Всеки е имал подобни преживявания, дори ако никога не ги е осъзнал. И именно тук идва централния мотив и главния елемент в еволюцията на човешкия ум - човешкото самосъзнание.

А може би не само човешкия ум притежава тези способности? В крайна сметка, нашия мозък е резултат от дълъг еволюционен процес, който обхваща всички бозайници. Така, че, съвсем очаквано е качествата и свойствата на човешкия ум да се срещат - в различните им еволюционни стадии и нива - и в други животни. Животните също изпитват емоции, имат памет и различни нива на самосъзнание. Те са наши далечни братовчеди. Така, както всички живи хора днес сме генетични наследници на група хора живели преди около 100.000 години.

Новото знание в сферата на еволюционната биология и генетиката разкрива, че всички живи хора днес имаме общи генетични корени и общи далечни предци по пътя на човешките миграции. Всички живи хора днес сме едно голямо семейство. Семейството на Хомо Сапиенс. Това, което ни прави визуално различни е именно еволюцията или, по-конкретно, онзи нейн централен механизъм - адаптацията.

Нещо повече, хората имаме общо родословно дърво с всички бозайници назад до дълбокото минало на първите многоклетъчни организми.

Всички сме взаимосвързани в информационната мрежа на екосистемата. Ние всички сме част от екосистемата и еволюираме заедно с нея.

Еволюцията е информационен механизъм - като информационна банка на колективния опит - който свързва всички живи същества от най-далечното начало. Нашите предци живеят в нас, както и колективния опит на целия живот от самото му начало.

Всички сме взаимосвързани по много начини, на много нива и в много аспекти. Екосистемата не е основана на пирамидална система, а на сферична, защото отделните елементи разчитат едни на други за съществуването си. Ако един елемент не работи, повлича със себе си много други от структурата на системата. Така е устроено и нашето общество.

Обществото е като жив организъм. Организмът е съставен от много елементи, организирани в групи и системи, всички които работят заедно и са изцяло взаимосвързани. Отделните елементи не могат да бъдат егоистични и да не споделят своите ресурси с цялото, защото когато дори една система от цялото нефункционира пълноценно, всички останали системи в целия организъм са афектирани, пряко и непряко. Смятаме, че

Еволюцията на човешкото самосъзнание - психологически и в аспектите на фините сетива - е висш смисъл на човешкия живот. Смятаме, че живеем в историческо време, в което е назряла силно нуждата от преминаване към нови, по-високи нива на осъзнатост и към нови културни и социални модели - по-интелигентни, по-рационални, по-солидарни и по-отговорни. Еволюция на съзнанието и еволюция на културата - това е бъдещето. Това е пътя към бъдещия свят.
алберт айнщайн безкрайността на човешката глупост еволюция на съзнанието това е бъдещето
Религиите са част от процеса на културната еволюция на хората. Културната еволюция на Хомо Сапиенс. Религиите са следствие на устройството на човешката психика, както и част от процеса на еволюция на човешкото самосъзнание. Смятаме, че старите религии не съответстват на новото знание и по-високите нива на съзнателност.

Религиозните текстове са писани от хора. От много хора през много векове и хилядолетия. Религията е имала много роли в миналото - от сплотяващ фактор, който носи успокоение, през ролята й на "културно скеле" до значителната й роля в упражнението на феодалната власт и утвърждаване на йерархичното социално устройство. Старите текстове на религиите са търпели безброй адаптации и редакции през времето и през земите.

Религиозните Богове са богове на хората, не на Вселената. Вселената не е религиозна. Боговете на религиите са творение на човешката душевност - на психологическите когнитивни процеси, които се развиват в човешкото самосъзнание.

Ако приемем, че Бог = Вселената, то всяко нещо в нея е част от нея и е направено от нейната "тъкан". Значи,

Бог е всичко и навсякъде. Ние сме направени от божествена енергия, а Бог гледа през нашите очи и самия космос се пробужда в живото самосъзнание.

Ако Бог е всичко, то всяка човешка дума е божие име. Така, Бог има безброй имена и няма нито едно. Бог има безброй религии и няма нито една.

Божият храм се намира в човешката душа и там трябва да се съгради, за да бъде обиталище. Хората трябва да се събудят и да изкачат следващото стъпало в колективната си духовна еволюция. Пътят на осъзнаването е волева еволюция. Еволюция на ума.

Злото в света не идва от "демони" и "зли богове". Злото е човешко дело и човешка дефиниция. Злото е негативното поведение на примитивния човек.

Факт е, че висшия човешки разум често отсъства от човешките дела. Но, защо е така? Защото все още живеем с едни неподобаващо ниски нива на осъзнатост като културен стандарт. Неподобаващи на способностите и потенциала на човешкия ум и неподобаващи на новото знание.

Действителността е много по-вдъхновяваща, много по-могъща и много по-удивителна отколкото старите религии някога са си представяли.

Нищо не е задължително. Всичко е възможно. Хората са господари на собствената си съдба. Сами имат отговорността да я насочват в пътищата на човешкия разум и осъзнатостта.
Смятаме, че неподобава на съвременните хора да продължават да живеят с архаични светогледи в неведение за новото знание. Смятаме, че старите модели на социално функциониране са морално и интелектуално остарели. Смятаме, че в съвременния свят липсва автентичната индивидуалност, която бива задушена от популярните стереотипи, с които сме свикнали да живеем.
Заучените мисловни рамки, популярните стереотипи, както и социалния натиск - свързан с консервативното и статуквото - осакатяват развитието на личността и на автентичната индивидуалност.
Новите концепции на "образование за цял живот" трябва да залегнат в нашата култура, така, че да постигнем устойчив колективен прогрес. Мозъкът е изключително пластичен орган и ние имаме потенциала да го моделираме през целия си живот.

Знанието от науките трябва да е в центъра на интелигентната и прогресивна култура. Човешкият интелект може много повече от това, с което сме свикнали да живеем.

Еволюцията на човешкото самосъзнание е нов вид еволюция, която се осъществява в рамките на индивидуалния живот. Ние днес имаме потенциала да трансформираме радикално нашата цивилизация, култура и начин на живот, към нови, по-добри пътища, по-интелигентни модели на функциониране и на взаимодействие.

Животът е едно уникално пътешествие, което трябва да извървим с ум и със сърце. Прекалено кратък за да живеем като крайни егоисти. Прекалено кратък за да живеем в раздори и в кавги. В това няма никакъв смисъл. Не е нужно света да е място на страдание и несправедливост - ние хората днес сме взаимосвързани съзнателни същества и можем да потеглим по нови пътища на културна еволюция.

Научното знание - което отваря очите ни за фините механизми на цялата действителност и което е в основата на съвременните технологии - е фундаментален елемент от по-високите нива на осъзнатост. Днес разполагаме с повече и по-задълбочено знание за света и за нас самите от когато и да било досега.

Светът днес е едно шизофренно място - разкъсван между разума и примитивността, между новите прозрения и старите парадигми, между будното самосъзнание и установеното статукво. Свят на високи технологии и ниски нива на съзнателност.

Свят, в който хората все още живеят според повелята на религията и архаични светогледи. Свят, в който крайния егоизъм е водещ принцип в икономическите ни парадигми. Свят, в който печалбата се поставя над всичко - над етика, законност, общочовешки ценности.
Свят, в който войната е част от международната политика. Свят, в който шепа хора вземат решения от името на милиони други. Свят, в който хората служат на Държавата, вместо обратното.

ВРЕМЕ Е да осъвременим "съвременната цивилизация" за да бъде истински в крак с времето и с еволюцията на човешкото съзнание. Имаме нужда от нови политически, икономически и културни модели - по-добри, по-справедливи, по-интелигентни - с които да трансформираме нашето общество в напреднало, успешно и проспериращо.

Нима ние не искаме да се дефинираме като „напреднало общество“? Мислим, че не е възможно? Че не сме „дораснали“? Нека си поставим предизвикателство.

Нека заедно положим усилия в полагането на началото на една истинска културна еволюция, която да трансформира начина ни на живот по нови и смели пътища. По-добри, по-справедливи, по-интелигентни подобаващи на хората на новото време.


Заедно можем всичко. Всичко е възможно ако истински повярваме, че можем! Нека положим основите на тази културна трансформация още от сега за да я приведем в нашето настояще по-скоро.

Духът на времето живее в нас


Стреми се във всичко да се ръководиш от разума и от съвестта. Грижи се за благото на всеки. Животът е кратък. Не пропускай нехайно най-ценния му плод: добрите дела, които правят хората истински щастливи.

В момента сме на прага на нова ера в човешката история. В началото на фундаментални културни и мисловни трансформации, които имат потенциала да изменят радикално устройството на човечеството и човешките общества. Ние буквално се намираме в основите на един нов свят, нов и по-добър - по-напреднал, по-осъзнат и по-хуманен - нов свят, който трябва да утвърдим в нашия живот. Тук не става въпрос за поредните преходни, фалшиви "културни революции" - става въпрос за един истински, вътрешен, ментален преход от едни примитивни нива към по-еволюирали. Говорим не само за смяна на статуквото, а за еволюция на човешките съзнания, които заедно ще изменим облика на цялото човечество. Това е исторически преход, който трябва да бъде посят в ума и в сърцето на всеки човек на новото време.
Вярваме, че един по-добър свят е възможен.
Пътят към този бъдещ свят е нашата борба!
Заедно можем всичко.


Creative Commons License


развивай се многостранно ние сме хората на бъдещия свят, еволюция на съзнанието и личностно развитие, осъзнаване и себеосъществяване

украса