Реалността е електромагнитна

.
Реалността е енергийна структура в състояние на неразривна информационна взаимосвързаност. Биосферата на Земята е информационна мрежа, от която всички сме част - растения и животни. Всяка елементарна частица има своята вибрация, която я дефинира в нейните качества. Стотици милиони, милиарди и милиарди елементарни частици изграждат всичко в целия космос. Всичко видимо - от звездите и галактиките, до планетите и всички познати ни химически елементи, от които се образува всичко живо и неживо познато ни в тази вселена. Всичко е изградено от "частици" енергия, които се самоорганизират.

И въпреки това, в космоса изглежда доминира не видимата материя, а празния мрак. Мракът на космическата "празнота", която наричаме "космически вакуум" и ни се струва безплътна и - ами, напълно празна. Тази празнота, обаче, съвсем не е празна (ВЖ. тъмна материя и тъмна енергия/dark matter and dark energy) - в нея се намират паралелни вселени и хиперреалности, метареалности и субреалности т.е. многоизмерни светове, които заемат различни електромагнитни диапазони от ем спектъра на познатата ни реалност.

Телепатията и "пси феномените" са реални, въпросите са защо и как? Какво ги поражда? Резонанси на съзнанието, хармонични честоти, резонанси на Шуман или са други ефекти на квантовата физика на ума?


И така, оказва се, че това, което виждаме, далеч не е всичко от това, което е. Всъщност, нашите възприятия, сетивни и технологични, са ограничени в определен електромагнитен спектър на реалността, отвъд който следват само безкрайности. Безкрайностите, както космическия "вакуум", са границите на човешкото познание (и възприятия). Безкрайностите са порталите към други светове и други реалности, казано метафорично. Реалистично, тези други реалности не биха били достъпни една за друга. Не само недостъпни, другите реалности са неразбираеми от гледна точка на нашата вселена. Затова вселената изглежда сякаш едновременно съществува и несъществува. Сякаш е материална и не е. Една многоизмерна, енергийна структура, която създава илюзията за обособеност на обектите и за разстояния, когато в действителност времепространството е вид електромагнитна илюзия. Защото в двата края на цялото ни научно познание за действителността стоят безкрайности.

Трудно е да си представим как така възприятията ни са ограничени и как би могла да се осмисли идеята, че сме заобиколени от пластове на действителността, паралелни измерения, които са недоловими за нас. Различните стойности на ем честотите имат свойството да не се засичат в пространството, и да не си пречат. Така, съвсем спокойно и без никаква парадоксалност на едно място могат да съществуват множество електромагнитни многоизмерности, дори безброй, всяка имаща своя честотен диапазон, и практически да бъдат обособени реалности на едно и също място, по едно и също време. Измерения в измерения, в измерения, на нива и всичко е енергия.

Но, какво означава това за нас хората? Какво като реалността в същината си е чисто енергийна? Какво като реалността не е "материална", а "вибрационна"? Какво означава това за ежедневния ни живот?

Означава много. Нека разгледаме още малко, съвсем общообразователно, природата на "електромагнитната радиация" или "нещото", което описва всичко видимо и невидимо в познатата ни реалност.

Честотата е универсално качество на енергията - честотата на енергийната вибрация - и именно честотите са това, което оформя действителността в нашите възприятия. Различните честоти носят различна информация, комбинациите на тези енергийности правят различните неща.
Така всяка елементарна частица има определен енергиен заряд и честота, които определят нейната същност. Човешкият ум и сетива са настроени в определен честотен диапазон, това е света и космоса, които възприемаме със сетивата си. Светът на видимата материя. Човешките сетивни възприятия са значително по-ограничени от целия спектър на видимата материя, който можем да доловим с технологията. Освен това, нашите възприятия на действитеността се влияят и от физическото ни измерение, просто като размер. Ние възприемаме действителността само в нейните макро мащаби, при това само в границите на определени скорости.
Така например, звукът има своя честотен диапазон и светлината има своя. Видимата светлина, която осветява земния ни ден и звуците, които можем да чуем с ушите си са в една тясна зона от съответните им честотни диапазони. Има още ултразвук, червена и ултравиолетова светлина, които не можем да доловим като част от възприятието ни на действителността, защото сме настроени към приемането само на определен честотен диапазон от всичко онова, което ни заобикаля.

Какво са електромагнитните вълни? Какво ги излъчва? Какво са електромагнитните честоти на мозъка? А електромагнитното излъчване на съзнанието?

Електромагнитните вълни са най-просто пулсове-енергия, излъчвани от източник, които се пренасят - като енергийна вибрация - през квантовото измерение на средата в която се движат; с дължина на вълната или разстоянието между отделните пулсове (херци), които източника излъчва, от десетки километри до десети от милиметъра, като приетата скорост на разпространението на тези пулсове-вибрации в пространството е скоростта на светлината. Всъщност, знанието ни върху природата на електромагнетизма е далеч от пълно и не е съвсем ясно точно какво е. Електромагнетизмът е чиста енергия. Енергийни вибрации, които пренасят определена информация. А от тази информация, ние хората, си изграждаме представата за действителността, когато я разкодираме чрез възприятията си.

Принципът на електромагнитната вълна е донякъде като този на доминото - източника на импулс е действието, което задвижва първото блокче, а последващите пренасят това движение. Звуковите вълни на Земята, например, се смята, че се пренасят чрез трептенето на молекулите на въздуха и затова науката казва, че в космоса не би могло да има звуци. (Тук трябва да се отбележи, макар и някак парадоксално, че макар и за "звуковите вълни" да се говори като за нещо различно от "електромагнитните вълни", всъщност не е така. Различна е само конкретиката. Всичко е електромагнетизъм, звуковите вълни също.)
Установено е, че електромагнитните вибрации могат да се провеждат от всички медиуми и дори, подобно на фотоните, да пътуват в пространството осцилирайки автономно без да се нуждаят от никакви "материални частици", които да ги "пренасят". Именно тези осцилации, или повтаряеми преноси на първоначалния пулс, оформят вълната. Така, колкото по-голямо е разстоянието между отделните импулси, излъчени от източника, толкова по-малка е честотата на вълната, която образуват, измервана в херци. Един херц е една осцилация. Обикновено се изчислява броя осцилации или цикли в секунда. Общата култура на всеки мисловно буден човек трябва да включва знание и в тези сфери. Научното знание допринася съществено в разбирането ни на света по пътя на разширяването на съзнанието.

Говорейки за честоти, ето един пример с компютърния хардуер.
Ако един процесор има работна честота от три гига херца, това означава, че за една секунда произвежда три милиарда електрически импулси или три милиарда изчисления в секунда, което не предполага голямо разстояние между отделните импулси, тъй като дължината на секундата като време е относително кратка. По правило, ултра високите честоти са присъщи на измеренията от микро към по-малки и дължините на вълните им са миниатюрни. Ултра ниските честоти, от друга страна, се срещат в макросвета, в природата и големите космически обекти.

Електромагнитни вълнирезонанс на Шуман, телепатия, привличане, психични феномени

Честотата може да се определи и като друго име на скоростта. Например, в израза "Учестен дъх или сърцебиене" разбираме, че колкото по-бързо пулсира, толкова по-висока е неговата честота и толкова по-малко е разстоянието между отделните пулсове. Честотите, освен това, имат и мощност. Така, може да се генерират ултра ниски честотни сигнали с висока мощност, които могат да имат разрушителен ефект, преминавайки през физически обекти.

Някои авангардни квантови теории описват Вселената като видимата част от гигантска космическа електромагнитна вълна, която образно казано преминава през нашата вселена и продължава през други, фрактално, до безкрай.

Една запленяваща нова представа за действителността, която има потенциала да революционизира възприятията ни за света, в който живеем и за нас самите, като живи същества.

Нещо повече, като живи съзнания част от по-големия организъм на планетата и Хелиосферата. Действителността е много повече от това, което ни изглежда. Всичко се движи, всичко вибрира. Всяко физическо тяло излъчва електромагнитни вълни.

Действителността е мрежова информационна структура от различни електромагнитни вибрации, част от които възприемаме и интерпретираме в това, което е видимия свят за нас.

Всяко тяло е електромагнитен осцилатор и излъчва на определена честота. Движението на мускулите ни създава електромагнитен поток, ритъма на сърцето и дишането, емоциите, мислите - всичко това създава енергия, която се разпространява в пространството около ни.

Тук е интересно да се спомене разделът в биологията наречен биофотоника. Освен електромагнитно излъчване, живите клетки излъчват и фотони светлина в резултат на своята активност. Любопитно е, дали тези фотони носят междуклетъчна информация? Предвид, че в съвременните физични разбирания, на фотоните също се гледа като на вид електромагнетизъм.

Всеки физически обект излъчва енергия в електромагнитния спектър, поради непрестанното движение на частиците, които го изграждат. Докато ултра високите честоти са в измеренията на микрокосмоса, ултра ниските осцилират в "нашето" измерение, като могат да оказват директен ефект върху твърдите тела. Друго качество на ултра ниските честоти е дължината на вълната, която може да достигне десетки хиляди километри само за една осцилация. Има огромни ултра-нискочестотни вълни в йоносферата на планетата (ВЖ. стоящи вълни/standing waves), които ползваме за пренос на информация в радио и микровълновия диапазон. Дължината на една осцилация на тези вълни може да обиколи диаметъра на Земята.

Мозъчната активност също е източник на електромагнитни вълни

Електрохимичните процеси в невроните пораждат електромагнитно поле, това са, така наречените, мозъчни вълни. Мозъчните вълни могат да бъдат измерени с електроенцефалограф (ЕЕГ), който се поставя под формата на каска с електроди. Има и други, по-нови технологии, които могат да засичат човешка мозъчна активност от разстояние без необходимостта от пряк контакт между скалпа и приемника, както се прави при енцефалографията. Или с други думи,

мозъчните вълни не са изолирани в черепа, а се разпространяват в пространството около нас

И съвсем логично, предвид специфичностите на ниските и ултра ниските честоти, а именно - голяма дължина на вълната.

Докато мозъка не може да произведе вълна с висока мощност, която да порази обект на разстояние, нанасяйки му физически поражения, мозъчните вълни все пак могат да пътуват в пространството и да се разпространяват, потенциално на хиляди километри.

И тук достигаме до "скрития" потенциал на ума в неговите електромагнитни аспекти. Това е способността да улавяме и изпращаме мисловна (ментална) информация, през време и пространство.

Осцилоскоп Енцефалограф
Мозъчни вълни

В човешкият мозък са установени пет електромагнитни диапазона, съответстващи на различни ментални състояния. Това са Гама, Бета, Алфа, Тета и Делта вълните. Делта вълните са характерни за дълбокия сън и се намират в диапазона 0.1 - 3 Херца (Hz).
Тета вълните са в порядъка на 4 - 7 Херца и са характерни за състояния на разсеяност, сънливост, точно преди заспиване или преди събуждане от сън. Тези честоти, също така, са установени и при медитационните състояния за релаксация, когато съзнанието е дифузно и мислите пропъдени, както при състояния на творческо вглъбение.
Алфа вълните, които са между 8 - 14 Херца, са характерни за състояния на съзерцание, поетичното вдъхновение, в които тясната концентрация липсва, вместо това, усещането е сякаш мислите са разстлани и се реят в пространството, а ума сякаш плува в тях от мисъл на мисъл и от една мисловна картина към друга.
Бета вълните варират между 15 - 30 Херца и са свързани с ученето, решаването на логически проблеми, общуването, ежедневното състояние на мозъка в мисловната му активност.
Гама вълните характеризират усилена ментална активност и обхващат диапазона от 30 - 100 Hz. Състояния на висока концентрация, абстрактна мисловна дейност, интензивно учене, както и при състояния на силно вдъхновение от типа на прозрение, просветление, по-висше разбиране, което ни озарява и носи усещането за извисяване над ежедневния аз и за единство с целия космос.

Дължините на вълните на тези честотни диапазони са в порядъка на стотици и хиляди километри. Теоретично, това означава, че докато спим дълбоко, мозъците ни образуват огромни стоящи вълни, които се простират на огромни разстояния. Вълните на мозъчната ни активност в ежедневно състояние се разпростират на хиляди километри.

Ние непрестанно сме потопени в океан от електромагнитни излъчвания и информационни потоци. Феномени като "телепатия", "предугаждане", "отдалечено виждане", не са просто някакви творения на псевдонаучния окултизъм, а съвсем действителни свойства на електромагнитната ни природа.

Въпросът е, защо тези свойства са така слабо проявени в ежедневното ни взаимодействие с действителността? Защо тези свойства на ума са в сферата на "феномените", а не са част от начина ни на живот?
Днешната наука все още среща затруднения в експерименталното изследване на т.н. "психични феномени". Идеята за тях все още е в ареала на фантастиката и въпреки това, разпространението на мозъчните вълни в пространството е действително явление. Всички хора около нас, от близо и далеч, излъчват, и техните ментални вълни се носят навсякъде около нас и въпреки това, ние рядко ги долавяме. Може би съзнателното боравене с тези фини аспекти на реалността изисква по-високи нива на осъзнатост? По-високи нива в изкуството на самопознанието. А може би са начални прояви на бъдещи насоки в еволюцията на човешкото съзнание?

Каквото и да се окаже, едно е сигурно: електромагнитната природа на действителността е в основата на "психичните феномени".

В началото на 20-ти Век, Никола Тесла проучва наличието на "Планетарен електромагнитен резонанс", като размишлява и над възможността електричеството да се пренася безжично. По-късно, през 1952 г. Уинфрид Шуман разработва математически модел, изчислявайки електромагнитния резонанс на Земята. Явлението, което описва, наречено впоследствие "Резонанс на Шуман" се случва между повърхността на Земята и йоносферата, където се образуват огромни "стоящи вълни", които резонират на определени честоти по цялата планета. Интригуващо се оказало съвпадението на тези резонантни честоти с основните диапазони на мозъчната активност. А именно, въпросните хармонични честоти на Шуман са 14.3, 20.8, 27.3 и 33.8 Hz. Тези хармонични стоящи вълни се простират между повърхността и йоносферата. Дължината на вълната на основната честота на Шуман - 7.83 Hz - е много близка до обиколката на Земята, което също е любопитно.
Съвпаденията на тези хармонични честоти с мозъчните честоти не е безсмислена случайност, а отразява една еволюционна логика. Предвид, механизмите на еволюцията, които адаптират и настройват фино организмите към средата, в която се развиват. А, живота на планетата се адаптира към нея от милиарди години. Така, че, наличието на синхронизация между мозъчната активнот и своеобразните "Хармонични честоти на Земята" не е учудващо, напротив, щеше да е учудващо ако не беше така. Тези съвпадения биха могли да обяснят квантовия механизъм на "скритите" способности на съзнанието.

Петър Дънов, философ и духовен учител, живял в началото на 20-ти Век, също говори за честотите или "пулсациите" на Земята, които са в синхрон със същите у хората и всички живи същества.

Оказва се, че човешкия ум е в синхрон с вибрациите на самата планета. И навярно, това положение е същото и при всички други живи същества, както и растенията. Цялата екосистема на планетата резонира с информационната мрежа на живота и ние всички сме взаимосвързани. Не е ли удивително?

резонанс на Шуман, резонанси, честоти на ума, привличане

"Психичните феномени" не са някаква мистика, те са част от природата на действителността, в която живеем. Връзката между нас и самата природа е много по-дълбока, отколкото сме свикнали да мислим. Телепатията е съвсем реално явление, което хората изпитваме по-често, отколкото си мислим. Телепатичната връзка не е като да "прочетеш мислите" на някой друг, буквално. Тя се изразява в интуитивно долавяне на тенденции, на връзки, насоки, нагласи за някой друг или за някое развитие на събития. Особено силни такива връзки, изглежда, се създават между хора, които се познават и имат емоционална обвързаност - приятели, роднини, любими. Чувствителността на ума към тези фини аспекти на действителността зависи от степента на интеграция на съзнанието, на осъзнаване и бдителност, така че, постепенно ума се научава да забелязва тези неща и да ги отличава от останалите си мисли и усещания. Изкуство е това и може да се овладее. Би могло да бъде ежедневие за всички хора.

Оказва се, че сетивните възприятия на умовете ни не са толкова ограничени, колкото изглежда. И не всичко, което можем да долавяме с тях задължително може да се пипне, види, вкуси, чуе или помирише.

Вълнуващо е да си представяме един бъдещ свят, в който хората ще боравят с тези фини свойства на електромагнитната реалност съзнателно и волево. Свят, в който по-високите нива на осъзнатост са цивилизационен стандарт и хората живеят с по-задълбочено разбиране за себе си и за света. Това е еволюцията на съзнанието. Новото знание, което предстои да излезе на светло и да просветли човечеството към нови пътища на мислене и на развитие.

"За да оцелее човечеството се нуждаем от фундаментално нов начин на мислене."
Albert Einstein
ние клетките сме човек
Ние сме еволюирали на тази планета и сме част не само от екосистемата, а от цялата биосфера на Земята. Умовете ни са непрестанно свързани с информационната мрежа на планетата. Нашите съзнания резонират и хармонират със съответните електромагнитни вибрации на самата реалност. Затова вътрешната нагласа има привличащ ефект във външния свят на нещата. Ние сме творци на нашата реалност, както в житейски смисъл, така и в смисъла на квантовата природа на действителността.

Мисловната активност и усвояването на нови и нови знания, заедно със самопознанието и себевладеенето обуславят пътя на вътрешното развитие. Нагласата, в ежедневния ни живот има значение. Когато вярваме в мечтите си, и упорстваме, фокусираме полето на варианти на бъдещето в определена насока, така, че реалността постепенно се трансформира съответно. Под формата на "случайни" събития, отваряне на възможности, които често се оказват съдбоносни. Затова се казва, че позитивната нагласа е важна, защото се отразява не само на личната ни мотивация, но и на самата действителност в едни нейни фундаментални аспекти. Недей да мразиш, това е грозна емоция, която носи единствено дисхармония. Няма смисъл в това.
Светът, в едни свои енергийни измерения, е като огледало, което отразява емоциите, които излъчваме. Ако го гледаме с омраза, ще ни отвръща с омраза, ако го гледаме с любов, любов ще ни се връща. Точно както хората несъзнателно отвръщат на усмивката с усмивка. Гледай позитивно на нещата и нещата ще започнат да гледат позитивно и на теб. Това е огледалния принцип на реалността; космическия резонанс, провидението или закона на привличането - независимо как го наричаме, това са качества и свойства на електромагнитната действителност, в която живеем. Свойства на реалността, които науката на бъдещето тепърва ще открива и разбира.

Има една интересна същност в индийската митология - Наадабрахма. Това е древна санскритска дума, означаваща "Божествен звук". Честотата на вдъхновението и на любовта, които резонират с цялата Вселена. Любовта, отвъдперсоналната, общочовешката любов; Любовта, като състояние на ментално извисение и прозрение, е могъща емоция, чиито резонанс отеква надалеч.

Потърси хармонията в себе си и със света около теб. Това са ключовете към истинското щастие. Отвори очите на ума си

"От зората на историята до днес, в културите присъстват свидетелства за възприятия отвъд обикновените сетива. Възприятия, които ни предоставт интуитивна информация отвъд нашето пространство-време. Днес, т.н. "феномени на разстилащия се ум" вече не са само в сферата на суеверието, а се потвърждават от емпирични данни и научните открития за природата на действителността."
Dean Radin
Ние сме част от света и за да постигнем хармония с него, трябва да постигнем първо хармония със самите себе си - всички хора помежду си, като едно човечество, което да бъде в хармония със Земята.
"Каквото посееш, това ще пожънеш. Каквото повикаш - това ще се обади."
българска народна мъдрост
"Всяка изпратена усмивка ще се върне отново при теб."
индийска поговорка
ресурси:
The Conscious Universe - част от книга; Dean Radin
Повече за резонанса на Шуман (на английски)
Ruper Sheldrake - биолог и експериментатор в сферата на телепатията и връзката ни с животните
The Global Consciousness Project - Проект "Глобално съзнание", мрежа от random number generators
Quantum entanglement and the Power of Intention (видеоклип в Youtube)

Through The Wormhole: Is there a Sixth Sense? - документален епизод от поредицата "През червеевата дупка" с Морган Фриман
Sci-trek: What animals think - док. еп. от поредицата на Discovery Science Sci-trek. (за интелекта на животните)
In the Mind of Plants (удивителен док.филм за поведението на растенията)Creative Commons License


предишна страница
трябва да се грижим за нашия дом - Земята