"..и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее."

Битие 3:16

Защо в съвременните общества преобладава мъжкото господство? Защо е така? Какво поражда тази ситуация? Отговорите на тези въпроси се коренят не само в религията, а дълбоко в човешките инстинкти.

В ранните племенни общности от времето преди Неолита, мъжете и жените имали своите роли, но тези роли не били така ярко дефинирани. Децата в общността често били отглеждани от възрастните мъже и жени, докато младите се занимавали с лова и събирането на храна. Смята се, че началото на земеделието и уседналостта поставят началото на строгото разделяне между ролите на мъжете и жените. Новият начин на живот бил далеч по-суров и изисквал много повече физически труд. Върху жените паднала нелеката задача да раждат повече и повече деца, които да помагат в работата на полето, която никога не свършвала. Така, преди около 7 хиляди години било поставено началото на патриархата в човешките цивилизации.

Човешките цивилизации следват сходни закономерности и модели на развитие, просто защото самите хора имат сходно поведение. Независимо къде са по света. Патриархатът тогава все още не бил така отявлено мизогинен, в какъвто се превърнал по-късно с появата на цивилизациите и централизираната власт.
В античните цивилизации, властта и богатствата вече били концентрирани предимно в ръцете на мъжете. Макар, че отделни жени с висок социален статус, с власт и богатства, винаги присъствали, те били по-скоро изключение.

През последните 2000 години от историята на средиземноморските култури - и не само - жените като цяло били строго изолирани от политическия живот, образованието, търговията. Използвани предимно като средство за продължаване на рода, лишавани от право на наследство, а с настъпването на средновековието в Европа, жените били обявени за олицетворение на злото от самия Папа.

Патриархалната доминанта затегнала хватката си здраво върху всичко що е власт и богатства, а женския елемент бил изтласкан встрани и, не рядко, брутално подтискан. Просто защото, в общество, основано на силата и агресията, физически по-слабите винаги са подчинени.

Жените днес - имащи щастието да живеят в по-културно напредналите общества - приемат за даденост възможността да се образоват, да работят, да гласуват, да изразяват открито мнение, да бъдат самостоятелни и в голяма част неограничавани откъм поле на развитие. Без да знаят, че в началото на 20-ти век (преди малко повече от един човешки живот), в Европа, висшето образование било достъпно само за мъже. Жените нямали право да гласуват и били считани за неспособни да сформират мнения по сложни, мъжки теми като наука, политика, философия.

Темата за равноправието между половете до днес предизвиква дебати и се възприема за нещо като табу. Като някаква мръсна порнографска идея, която буди смущение и снизходителни забележки. Дори днес все още се счита за нормално жените да бъдат обект на окарикатуряване и на присмех, а интелектуалните им възможности да бъдат подценявани и осмивани във вицове и шеги.
Та днес, повече от всякога, жените, като сексуален обект, присъстват в самото ядро на съвременната, масова, комерсиализирана култура. Неподобаващо голям процент от когнитивно здравите жени днес, дори не се замислят върху тези банални факти от популярната култура. Както винаги ги възприемат за нещо неизменно и нещо, което просто трябва да приемат.

До днес, все още, в съвременните общества преобладава мъжкото господство. В крайна сметка, всеки съзнателен индивид, би си задавал въпроса - Защо е така? Какви са причините за тази полова сегрегация? Защо жените са в подчинена роля? Какво поражда тази грозна несправедливост? Защо мъжете се държат така? Жените действително ли са по-глупави от мъжете? Или с нещо по-малко от тях?

Не, причината не е защото Бог е казал така. Мизогинните, сексистки богове олицетворяват мизогинните, сексистки общества, на които служат. Да, библията е писана от хора (както и всички религиозни текстове). От много хора, през периода на много векове. Накрая, това, което наричаме днес "канонична библия" била съставена изцяло от мъже (Никейския събор), които ефективно изключили конкуренцията от жени във властта и политиката, като валидирали тази своя забрана с печата на самия космос.

Евангелията, които познаваме, не са всички евангелия, които са написани. В ранното християнство, през 1-ви и 2-ри век, жените присъствали активно в раннохристиянските църкви, заемали високи църковни постове и четели евангелия, в които се говорило за равенство между всички хора, между мъжете и жените. Важни елементи, които напълно изчезнали от последвалия развой на християнството в Европа. Но, това е друга тема.

Връщайки се към причините за първичното устройство на междуполовите взаимоотношения - отговорът, очевидно, се съдържа във въпроса.
Ясно е, че голямата причина за всички простодушни стереотипи и поведенчески модели в съвременния свят се корени в инстинктивната ни природа. Което, от своя страна, говори и за ниски нива на осъзнатост. Това е факт - колкото по-неосъзнат е един човек, толкова по-примитивно поведение има.

Да разгледаме обзорно човешките инстинкти и поведенчески модели, които обуславят взаимоотношенията между жените и мъжете. И изобщо между хората. Да предизвикаме конвенциите, с които сме свикнали да живеем и в чиито рамки сме свикнали да мислим. Развитието на живота на Земята е основано на фундаменталните инстинкти, които осигуряват неговото оцеляване. Инстинктите са тези основни програми, закодирани в ДНК-то, които направляват живите същества в поведението им и изобщо оформят начина им на живот.

Двата основни инстинкта на живите организми на Земята са инстинкта за репродукция и инстинкта за самосъхранение. Инстинктът за самосъхранение има два основни клона - страха и агресията - които пораждат съответните форми на поведение при различните ситуации. Инстинктът за репродукция, пък, поражда сексапила като поведение, съревнованието за партньор и всички поведенчески модели свързани с размножаването.

В началото на живота несъществувало двуполовото размножаване, но, се оказало, че двуполовия модел е по-ефективен в много аспекти за еволюцията. Така, митозата на бактериите и външното размножаване останали на това първично ниво от развитието на живота, а последвалите по-сложни живи същества се разделили на мъжки и женски. Женските търсели мъжките и мъжките търсели женските за да изпълнят заветния си дълг към живота.

Схема на първичните инстинкти

Ролите на мъжките и женските се обособили в поведенчески модели, които осигурявали от една страна предаването на най-добрите гени и, от друга, по-доброто опазване на поколението, така, че да има по-голям шанс за оцеляване. Затова, при мъжките животни е заложена борбата за размножаване, която изисква физическа сила и агресия. Тестостеронът, освен мускулната маса на тялото, увеличава и регионите в мозъка, имащи роля в агресивното поведение. Причината мъжките бозайници да са по-едри и по-силни от женските е именно тази - заложената борба за алфа позиция, с цел предаване на своите гени пред гените на своите опоненти. Не е ясно точно каква е тази генетична информация, която мъжките индивиди се обособили - еволюционно, в дълбокото минало отпреди десетки милиони години - да пренасят така специализирано. Освен Y-хромозомите, които пренасят много малко генетична информация. Смята се, че причината за разделянето на първичните еднополови организми на специализирани мъжки и женски индивиди - още в началото на морския живот - е било изключително с цел да се създаде генетично разнообразие. Генетична уникалност, която има централна роля в еволюционните процеси.

При женските животни майчиния инстинкт залегнал в основата на поведението им. Ролята на женските била да се чифтосват с най-добрите мъжки и да отглеждат успешно новите поколения. В биологичната роля на женските не влизала борба за надмощие, затова в женския организъм има далеч по-ниски нива на тестостерон. Което, по-късно в човешката цивилизация, се оказва най-големия недостатък на жените.

Така се оформили основните типове поведение на мъжките и женските животни. Затова хората също споделяме тези основни полови поведенчески модели, генетично. Мъжете, като по-силни и по-войнствени, ловували и образували дружини за самозащита. Докато жените се грижели за децата и се занимавали с ръкоделие, с лечителство и други дейности в лагера. Тук трябва да се отбележи, че има антропологични улики, сочещи към това, че в ранните племенни общности често в груповото ловуване са участвали и жени. Освен това, тези поведенчески модели присъщи на бозайниците не са единствените в екосистемата и не са "универсални". В природата се срещат и други поведенчески модели, при които, например, мъжките индивиди се грижат за отглеждането на поколението.

Тези фундаментални полови адаптации, които настъпили при животните, в частност бозайниците, предопределили не само поведението на отделните индивиди, но и начина, по който животните сформирали своите общности. Общности, основани на йерархия и груба, физическа сила.
бикоборство, войнствено поведение горила, инстинкти при хората и животните
Ядосан мъж, пещерен човек, първобитен мъж Мъже в схватка древен Египет Беснеещ войн агресия
Майчина любов при хората Майчина любов при животните

Естествено, както от самото начало на епичния поход на живота по пътя на еволюцията и развитието, ролите и функциите на мъжките и женските се развивали - биологично, поведенчески и културно. В природата има три основни модела социално поведение свързано с размножаването:

Харемният модел - при който един доминиращ алфа мъжкар опложда група женски и ги пази от други мъжки-претенденти. В този модел правото на размножаване винаги се определя с физическа сила под формата на директна конфронтация. Полигамният модел - при който мъжките и женските живеят по отделно и се срещат в периодите за размножаване, чрез миризми и викане. В този модел на мъжките не винаги им се налага да се бият помежду си. При този модел се е развило удивителното разнообразие от адаптации в насоката на "красотата" и сложните размножителни ритуали между мъжкия и женската, особено при птиците.

Красотата - под формата на окраски, шарки и всякакви атрактивни външни елементи - е инструмент на еволюцията в генетичното селектиране т.е. сексуалния подбор. В природата, по-атрактивните, по-цветните, по-шарените мъжки са предпочитани от женските. "Красотата", при полигамните и моногамните модели, е алтернативен тип поведение на грубата физическа сила при харемните модели. При хората, красотата под формата на лицева симетрия има роля на маркер за добри гени. Навярно животните също вземат под внимание симетрията на окраските.

При хората, също така, украсяването и окичването са основни форми на поведение, които се срещат от най-древните човешки култури. Накитите, които хората харесваме, са израз на това инстинктивно поведение да се отличим в стремежа си да бъдем харесвани (особено от другия пол).
Накитите, украските, багрилата, татуировките и т.н. освен това имат роля и на културни елементи - изразяват принадлежност. Ако някой се е чудил защо хората толкова харесват всякакви бижута и дрънкулки, с които да се кичат - отговора е в нашите инстинкти. Любопитно е, че склонноста към окичване с разни интересни предмети се среща и при някои видове примати.
Козметичната и модната индустрии в съвременната ни цивилизация са преки следствия на тези дълбоко залегнали в нашето поведение социални инстинкти.

Третият модел е моногамното партньорство, в което една женска и един мъжки сформират семейство, често за цял живот. При този модел мъжкия и женската отглеждат заедно своето потомство. В човешките общества се срещат и трите модела на репродуктивно поведение.

Хората сме свикнали да мислим, че сме изключително по-различни от другите животни, това, обаче, далеч не е така. Всъщност, човешкото поведение е много по-сходно с поведението на всички останали бозайници, отколкото човешкото его ни позволява да осъзнаем.

Сексапилното поведение, заедно с целия си реквизит от техники и движения; полигамността, свалките, ревността, изневярата, перченето и всичко, което си мислим, че правим, защото сме разумни, е просто инстинктивно поведение. Хормоналният нагон ни кара да търсим секс, инстинкта за репродукция ни кара да се правим красиви. Инстинктите ни карат да се съревноваваме помежду си за партньор; инстинкта за самосъхранение ни прави агресивни, когато се страхуваме.

Инстинктите оформят поведението на живия организъм и единственото, което прави хората различни е нашия интелект и потенциала за будна съзнателност.

Предвид всичко това, да анализираме по-дълбоко мотивите в човешкото поведение свързани с взаимоотношението между мъжете и жените.

Това, което ни прави различни са полово-обособените ни роли и доминиращите хормони, които оформят телата ни. В играта си, малките момченца се боричкат и взаимно се предизвикват на шега, тъй като това им поведение е генетично заложено - в зрелия си живот един ден ще се борят съвсем не на шега един с друг, в свят, където по-силния е по-успешния. Докато при момичетата това войнствено поведение е нетипично, тъй като не им е заложено инстинктивно.

Вариации, разбира се, има, затова някои момчета са по-кротки от други и някои момичета са по-палави от други. Освен това, поведението и възприятието на противоположния пол подлежи и на културно възпитаване. Например, когато в една патриархална култура на момчетата още от малки им се внушава, че трябва да са агресивни, да не плачат, да не чувстват и да възприемат жените като някакви трофеи, това влияе и изменя поведението им. Ако, например, мъжа е израснал в патриархално семейство, където майка му е била подчинена на баща му, той ще има същото поведение към жените в живота си. Освен, разбира се, ако не положи усилия към осъзнаване и превъзпитание на самия себе си, което, обаче се случва достатъчно рядко, че да не влияе на статистиката.

Инстинктите са в основата не само на поведението ни, но и на фундаменталната структура на човешката психика. Затова,

когато се водим от стремежа към разбиране и осъзнаване на скритите мотиви в поведението и възпритията ни, достигаме личностно просветление, което отключва нови хоризонти в нашето съзнание. Осъзнаването развива способността ни за себевладеене и съзнателно поведение. Осъзнаването на собствената ни инстинктивност е една крачка по-напред във фините нива на еволюцията, която протича в човешкото самосъзнание.

Поради въпросните първични инстинкти, в природата на мъжките е да се стремят към доминиране, не само върху по-слабите мъжки, но и върху всички женски. Затова, тъй като мъжете са по-силни и по-агресивни от жените, жените се оказали в подчинена роля във войнствените, човешки цивилизации.

Инстинктивният стремеж към алфа позиция е толкова дълбоко запечатан в мъжката психика, че стои в основата на множество комплекси и поведенчески разстройства при мъжете. Примитивната мъжка психика със силно изразено мъжко его се чувства непълноценно, ако не доминира. Така, например, много мъже се комплексират, когато жени показват самостоятелност, интелект, сила на характера и защитават собствени позиции. Някои мъже дори се чувстват толкова застрашени от женската индивидуалност, че прибягват към агресия, за да я пречупят. Друга честа реакция на мъжете-комплексари е да осмиват жените, като така подхранват примитивното си его.

Това са само малка част от неизброимите примери за примитивното и неосъзнатото в човешкото поведение и в човешките взаимоотношения.

Именно все тези банални инстинкти създават половите стереотипи, които заливат популярната култура на съвременната цивилизация.

Стереотипът на мъжа-герой и мъжа-интелектуалец. Стереотипът на слабата жена, която мъжа трябва да спаси и защитава, а тя трябва да му се подчинява. Пропагандират се стереотипите на глупавата жена, за да се втълпява на жените, че поради някакви неясни причини, те са по-глупави от мъжете и съответно, трябва да им се подчиняват.
Стереотипът на жената, която прави всичко вкъщи, чисти, пере и готви на мъжа си, сякаш му е майка или дори прислужница. Стереотипът на еротичната жена като сексуален обект в развлекателната индустрия, маркетинга и рекламата.
Факт е, че все още живеем в свят на първични форми на поведение и преобладаваща неосъзнатост.

Женски стереотипи Мъжко его супергерой женски стереотип на домакинята

Така анализирайки голямата картина, виждаме как биологичните инстинкти оформят основните поведенчески модели на мъжете и жените, както и устройството на човешките общества. Общества, основани на грубата сила и доминирането и всичко коренящо се в едни прастари първични форми на поведение.

Мислим си, че сме много напреднали културно и цивилизационно? Да помислим отново.Creative Commons License


следваща страница